Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

1.4.2017

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků, kteří objednávají zboží prostřednictvím www.shop-shop.cz

Úvodní informace

Firma Jaroslav Vojta. zpracovává osobní údaje zákazníků, kteří jsou fyzickými osobami a kupují zboží (dále jen „Zákazníci“)na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jen „Nařízení“), a to za stanovenými účely, jakož i způsoby a prostředky zpracování, které vždy odpovídají příslušnému právnímu titulu ve smyslu článku 6 Nařízení.
Tato Informace o zpracování osobních údajů Zákazníků obsahuje jednak transparentní informace ve smyslu ustanovení článků 13 a 14 Nařízení, jakož i poučení o právech subjektů údajů ve smyslu ustanovení článků 15 až 22 Nařízení.

Správce osobních údajů

Firma Jaroslav Vojta,sídlo Pod Chlumem 90,26762 Komárov,IČO76312194, dále jen „Firma“vystupuje ve vztahu k osobním údajům Zákazníků v právním postavení správce osobních údajů (dále také jen „Správce“). Správce nese odpovědnost za zpracování osobních údajů.
Zákazníci mají právo se na Firmu Jaroslav Vojta. jakožto Správce obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a uplatňovat u Správce svá práva subjektů údajů, a to:
– písemně formou dopisu/ oznámení na adresu sídla Správce;
– elektronicky na e-mailovou adresu: ludmila.chytilva@email.cz
– osobně v sídle Firmy,nebo telefonicky na tel. čísle: +420 778 204 208

Účely zpracování osobních údajů

Správce zpracovává vybrané osobní údaje Zákazníků za následujícími účely:
– prodej a doručení zboží prostřednictvím kurýrní služby PPL CZ a to zboží, objednaného Zákazníky na www.shop-shop.cz, nebo objednávkou provedenou Zákazníkem po telefonu či emailem..
– plnění povinností prodávajícího vyplývajících z právních předpisů;
-zaslání informace o novinkách Zákazníkům a to pouze s jejich předběžným písemným souhlasem.

Právní tituly zpracování osobních údajů

Právním titulem ke zpracování osobních údajů Zákazníků ve smyslu článku 6 Nařízení ve vztahu ke shora uvedeným účelům zpracování jsou:
– plnění smlouvy / jednání;
– oprávněné zájmy správce;
– plnění právních povinností správce.

Způsoby a prostředky zpracování osobních údajů

Osobní údaje Zákazníků jsou ze strany Správce zpracovávány těmito způsoby a prostředky:
automatizované zpracování
v redakčním systému www.shop-shop.cz (adresní a identifikační údaje zákazníků);
s systému doručovací společnosti PPL CZ
manuální zpracování
v listinné nebo elektronické podobě – smlouvy (včetně objednávek/ potvrzení objednávek), dodací listy, předávací protokoly, daňové doklady a účetní doklady.

Rozsah zpracování osobních údajů

Co do rozsahu zpracování kategorií údajů Správce zpracovává následující osobní údaje Odběratelů a Dodavatelů:
– jméno a příjmení, příp. obchodní firma, sídlo, IČO, DIČ, e-mailová adresa, telefonní číslo;
-adresa fakturační a adresa k doručení.

Doba uložení osobních údajů

Doba uložení, resp. zpracování osobních údajů Zákazníků ze strany Správce je následující:
– po dobu trvání smluvního vztahu;
– po dobu povinností vyplývajících z daňových právních předpisů/ 5 let;

Práva subjektů údajů

Zákazníci jako subjekty údajů mají ve vztahu ke Správci ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení následující právo:
právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po Správci informaci o zpracování svých osobních údajů;
právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
právo na omezení zpracování osobních údajů;
právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;
právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami).

Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7